ஸ்ரீ பிரஸன்ன வேங்கடாஜலபதி ஸ்வாமி திருக்கோயில் 

Contact us


Sri K.R.Pichumani Iyengar,
Heridetary Executive Trustee, 
Sri Prasanna Venkatachalapathy Swamy Temple, 
Gunaseelam,Trichy.
Tamil Nadu PIN 621204.
PHONE :  91-04326-275310

email : info@gunaseelamtemple.com,
          gunaseelamtemple@gmail.com